کتاب رنگی گلاسه A5
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
مجله سیاه و سفید و رنگی A4
۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کتاب سیاه و سفید و رنگی A5 تحریر

تومان

نوع تا ۵ جلد تا ۲۰ جلد تا ۵۰ جلد ۵۰ جلد به بالا
هر صفحه ۲۲ ۲۰ ۱۹ ۱۹
جلد رنگی + چسب گرم ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۰۰
صحافی گالینگور ۱۰۰۰۰ ۹۵۰۰ ۹۰۰۰ ۹۰۰۰
جلد سخت سلفون + چاپ جلد ۱۱۰۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
جلد سلفون مات ۵۰۰ ۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰
جلد سلفون براق ۵۰۰ ۵۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰
جلد سلفون مخملی ۶۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰
نوع تا ۵ جلد تا ۱۰ جلد تا ۵۰ جلد ۵۰ جلد به بالا
هر صفحه ضخامت ۸۰ گرم ۱۶۵ ۱۶۰ ۱۵۵ ۱۵۵
هر صفحه ضخامت ۱۰۰ گرم ۱۷۰ ۱۶۵ ۱۶۵ ۱۶۰
جلد رنگی + چسب گرم ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۰۰
صحافی گالینگور ۱۰۰۰۰ ۹۵۰۰ ۹۰۰۰ ۹۰۰۰
جلد سخت سلفون + چاپ جلد ۱۱۰۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
جلد سلفون مات ۵۰۰ ۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰
جلد سلفون براق ۵۰۰ ۵۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰
جلد سلفون مخملی ۶۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰
نوع تا ۱۰۰ صفحه تا ۲۰۰ صفحه تا ۳۰۰ صفحه تا ۴۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ ۲۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰
نوع
تا ۵۰۰ صفحه تا ۶۰۰ صفحه بالای ۶۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۲۵۰۰ ۲۸۰۰ ۳۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۳۰۰۰ موجود نیست
موجود نیست