کتاب رنگی گلاسه A5 و A4
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
مجله سیاه و سفید و رنگی A4
۲۹ مرداد ۱۳۹۶

کتاب سیاه و سفید و رنگی A5 تحریر

تومان

نوع تا ۵ جلد تا ۱۰ جلد تا ۵۰ جلد ۵۰ جلد به بالا
هر صفحه ۲۰ ۱۷٫۵ ۱۶٫۵ ۱۶
جلد رنگی + چسب گرم ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۶۰۰ ۱۴۰۰
صحافی گالینگور ۹۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۸۰۰۰
جلد سخت سلفون + چاپ جلد ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۹۰۰۰
جلد سلفون مات ۵۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
جلد سلفون براق ۵۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
جلد سلفون مخملی ۶۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰
نوع تا ۵ جلد تا ۱۰ جلد تا ۵۰ جلد ۵۰ جلد به بالا
هر صفحه ضخامت ۸۰ گرم ۱۵۵ ۱۵۰ ۱۴۵ ۱۴۰
هر صفحه ضخامت ۱۰۰ گرم ۱۶۵ ۱۶۰ ۱۵۰ ۱۵۰
جلد رنگی + چسب گرم ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۶۰۰ ۱۴۰۰
صحافی گالینگور ۹۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۸۰۰۰
جلد سخت سلفون + چاپ جلد ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۹۰۰۰
جلد سلفون مات ۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
جلد سلفون براق ۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
جلد سلفون مخملی ۶۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰
نوع تا ۱۰۰ صفحه تا ۲۰۰ صفحه تا ۳۰۰ صفحه تا ۴۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ ۲۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰
نوع
تا ۵۰۰ صفحه تا ۶۰۰ صفحه بالای ۶۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۲۵۰۰ ۲۸۰۰ ۳۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۳۰۰۰ موجود نیست
موجود نیست