پاکت
۱۳ شهریور ۱۳۹۶
اختصاصی دیجیتال
۲۱ مهر ۱۳۹۶

کتاب سیاه و سفید و رنگی A4 تحریر

تومان

نوع
تا ۵ جلد
تا ۱۰ جلد
تا ۵۰ جلد
۵۰ جلد به بالا
هر صفحه
۴۰ ۳۵ ۳۳ ۳۲٫۵
جلد رنگی + چسب گرم ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۹۰۰
صحافی گالینگور
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷۰۰۰
جلد سخت سلفون + چاپ جلد
۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۵۰۰
جلد سلفون مات
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
جلد سلفون مات
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
جلد سلفون مخملی
۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۹۰۰ ۹۰۰
نوع
تا ۵ جلد
تا ۱۰ جلد
تا ۵۰ جلد
۵۰ جلد به بالا
هر صفحه ضخامت ۸۰ گرم
۳۲۰ ۳۰۰ ۲۸۰ ۲۷۵
هر صفحه ضخامت ۱۰۰ گرم
۳۳۰ ۳۱۰ ۲۹۰ ۲۸۵
جلد رنگی + چسب گرم ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۹۰۰
صحافی گالینگور
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷۰۰۰
جلد سخت سلفون + چاپ جلد
۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۵۰۰
جلد سلفون مات
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
جلد سلفون مات
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
جلد سلفون مخملی
۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۹۰۰ ۹۰۰
نوع
تا ۱۰۰ صفحه
تا ۲۰۰ صفحه
تا ۳۰۰ صفحه
تا ۴۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ ۲۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰

 

نوع
تا ۵۰۰ صفحه تا ۶۰۰ صفحه بالای ۶۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۲۵۰۰ ۲۸۰۰ ۳۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۳۰۰۰ موجود نیست
موجود نیست