پاکت
۱۳ شهریور ۱۳۹۶
اختصاصی دیجیتال
۲۱ مهر ۱۳۹۶

کتاب سیاه و سفید و رنگی A4 تحریر

تومان

نوع
تا ۵ جلد
تا ۲۰ جلد
تا ۵۰ جلد
۵۰ جلد به بالا
هر صفحه
۴۲ ۴۰ ۳۸ ۳۸
جلد رنگی + چسب گرم ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۲۰۰ ۲۲۰۰
صحافی گالینگور
۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰
جلد سخت سلفون + چاپ جلد
۱۴۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰
جلد سلفون مات
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۵۰ ۳۵۰
جلد سلفون مات
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۵۰ ۳۵۰
جلد سلفون مخملی
۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰
نوع
تا ۵ جلد
تا ۲۰ جلد
تا ۵۰ جلد
۵۰ جلد به بالا
هر صفحه ضخامت ۸۰ گرم
۳۳۰ ۳۲۰ ۳۱۰ ۳۱۰
هر صفحه ضخامت ۱۰۰ گرم
۳۴۰ ۳۳۰ ۳۲۰ ۳۲۰
جلد رنگی + چسب گرم ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۲۰۰ ۲۲۰۰
صحافی گالینگور
۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰
جلد سخت سلفون + چاپ جلد
۱۴۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰
جلد سلفون مات
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۵۰ ۳۵۰
جلد سلفون مات
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۵۰ ۳۵۰
جلد سلفون مخملی
۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰
نوع
تا ۱۰۰ صفحه
تا ۲۰۰ صفحه
تا ۳۰۰ صفحه
تا ۴۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۱۷۰۰ ۱۷۰۰ ۱۸۰۰ ۲۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۱۷۰۰ ۱۷۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰
نوع
تا ۵۰۰ صفحه تا ۶۰۰ صفحه بالای ۶۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۳۰۰۰ موجود نیست
موجود نیست