چاپ ریسو سیاه و سفید
۸ فروردین ۱۳۹۶

کارت ویزیت دیجیتال

تومان

نوع جنس
۵۰ عدد
۱۰۰ عدد
۲۰۰ عدد
۳۰۰ عدد
گلاسه یک رو
۷۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۶۵۰۰ ۲۳۰۰۰
گلاسه دو رو
۹۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۲۳۵۰۰ ۳۲۵۰۰
سلفون مات و براق یک رو
۸۰۰۰ ۱۱۵۰۰ ۱۹۵۰۰ ۲۷۰۰۰
سلفون مات و براق دو رو
۱۱۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۴۰۰۰۰
لمینیت مات یک رو
۱۲۰۰۰ ۱۸۵۰۰ ۳۳۰۰۰ ۴۷۵۰۰
لمینیت مات دو رو
۱۳۵۰۰ ۲۲۵۰۰ ۴۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰
لمینیت براق یک رو
۱۱۰۰۰ ۱۷۵۰۰ ۳۱۵۰۰ ۴۵۵۰۰
لمینیت براق دو رو
۱۳۰۰۰ ۲۱۵۰۰ ۳۸۵۰۰ ۵۵۰۰۰
کتان یک رو
۸۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۸۵۰۰ ۲۴۵۰۰
کتان دو رو
۹۰۰۰ ۱۴۵۰۰ ۲۴۰۰۰ ۳۴۰۰۰
مقوای کهلر یک رو
۸۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۲۶۰۰۰
مقوای کهلر دو رو
۹۵۰۰ ۱۵۵۰۰ ۲۶۵۰۰ ۳۸۵۰۰
سلفون مات مخملی یک رو
۱۱۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۷۵۰۰ ۴۰۰۰۰
سلفون مات مخملی دو رو
۱۴۵۰۰ ۲۵۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۶۴۰۰۰
نوع جنس
۴۰۰ عدد
۵۰۰ عدد
۱۰۰۰ عدد
گلاسه یک رو
۳۰۰۰۰ ۳۵۵۰۰ ۶۴۰۰۰
گلاسه دو رو
۴۲۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۹۴۰۰۰
سلفون مات و براق یک رو
۳۵۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۷۵۰۰۰
سلفون مات و براق دو رو
۵۲۰۰۰ ۶۳۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰
لمینیت مات یک رو
۶۲۰۰۰ ۷۶۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰
لمینیت مات دو رو
۷۴۰۰۰ ۹۱۰۰۰ ۱۷۶۰۰۰
لمینیت براق یک رو
۵۹۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰
لمینیت براق دو رو
۷۱۰۰۰ ۸۷۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰
کتان یک رو
۳۲۰۰۰ ۳۹۰۰۰ ۷۲۰۰۰
کتان دو رو
۴۴۰۰۰ ۵۴۰۰۰ ۹۷۰۰۰
مقوای کهلر یک رو
۳۳۰۰۰ ۴۱۰۰۰ ۷۶۰۰۰
مقوای کهلر دو رو
۴۹۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰
سلفون مات مخملی یک رو
۵۱۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰
سلفون مات مخملی دو رو
۸۴۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰