چاپ ریسو سیاه و سفید
۸ فروردین ۱۳۹۶

کارت ویزیت دیجیتال

تومان

نوع جنس
۵۰ عدد
۱۰۰ عدد
۲۰۰ عدد
۳۰۰ عدد
گلاسه یک رو
۸۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۲۴۵۰۰
گلاسه دو رو
۹۵۰۰ ۱۵۰۰۰ ۲۵۵۰۰ ۳۶۰۰۰
سلفون مات و براق یک رو
۹۵۰۰ ۱۴۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۳۰۰۰۰
سلفون مات و براق دو رو
۱۳۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰ ۴۶۰۰۰
لمینیت مات یک رو
۱۳۵۰۰ ۲۱۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۵۱۵۰۰
لمینیت مات دو رو
۱۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۴۳۵۰۰ ۶۲۵۰۰
لمینیت براق یک رو
۱۳۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۳۴۵۰۰ ۴۸۰۰۰
لمینیت براق دو رو
۱۴۵۰۰ ۲۴۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۶۰۵۰۰
کتان یک رو
۸۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰
کتان دو رو
۱۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۴۲۰۰۰
مقوای کهلر یک رو
۸۵۰۰ ۱۱۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰
مقوای کهلر دو رو
۱۱۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۴۲۰۰۰
سلفون مات مخملی یک رو
۱۱۵۰۰ ۱۶۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۴۲۰۰۰
سلفون مات مخملی دو رو
۱۵۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۴۹۰۰۰ ۷۲۰۰۰
نوع جنس
۴۰۰ عدد
۵۰۰ عدد
۱۰۰۰ عدد
گلاسه یک رو
۳۲۵۰۰ ۳۸۰۰۰ ۷۰۵۰۰
گلاسه دو رو
۴۶۰۰۰ ۵۷۰۰۰ ۱۰۷۰۰۰
سلفون مات و براق یک رو
۳۹۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۸۶۵۰۰
سلفون مات و براق دو رو
۶۰۵۰۰ ۷۴۰۰۰ ۱۳۹۰۰۰
لمینیت مات یک رو
۶۷۰۰۰ ۸۲۵۰۰ ۱۵۷۵۰۰
لمینیت مات دو رو
۷۹۰۰۰ ۱۰۱۰۰۰ ۱۹۴۰۰۰
لمینیت براق یک رو
۶۵۰۰۰ ۷۹۵۰۰ ۱۵۱۰۰۰
لمینیت براق دو رو
۷۹۰۰۰ ۹۸۰۰۰ ۱۸۸۰۰۰
کتان یک رو
۳۷۰۰۰ ۴۵۵۰۰ ۸۵۰۰۰
کتان دو رو
۵۵۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰
مقوای کهلر یک رو
۳۷۰۰۰ ۴۵۵۰۰ ۸۵۰۰۰
مقوای کهلر دو رو
۵۵۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰
سلفون مات مخملی یک رو
۵۵۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
سلفون مات مخملی دو رو
۹۵۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰ ۲۰۵۰۰۰