چاپ دیجیتال چهار رنگ A4
۱۵ دی ۱۳۹۶
چاپ دیجیتال چهار رنگ A3
۱۹ دی ۱۳۹۶

چاپ دیجیتال چهار رنگ B4

تومان

نوع جنس تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم یک رو ۵۰۰ ۴۵۰ ۴۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم دو رو ۹۰۰ ۸۵۰ ۸۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم یک رو ۷۵۰ ۷۰۰ ۶۵۰
گلاسه ۱۵۰ گرم دو رو ۱۲۰۰ ۱۱۵۰ ۱۱۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم یک رو ۸۰۰ ۷۵۰ ۷۵۰
گلاسه ۲۵۰ گرم دو رو ۱۳۰۰ ۱۲۵۰ ۱۲۰۰
نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
سلفون مات یک رو ۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰
سلفون مات دو رو ۶۰۰ ۵۰۰ ۴۰۰
سلفون براق یک رو ۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰
سلفون براق دو رو ۶۰۰ ۵۰۰ ۴۰۰
نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
خط تا ۲۰۰ ۱۰۰ ۶۰
برش ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰