چاپ دیجیتال چهار رنگ A4
۱۵ دی ۱۳۹۶
چاپ دیجیتال چهار رنگ A3
۱۹ دی ۱۳۹۶

چاپ دیجیتال چهار رنگ B4

تومان

نوع جنس تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم یک رو ۵۰۰ ۴۵۰ ۴۵۰
تحریر ۱۰۰ گرم دو رو ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۵۰
گلاسه ۱۵۰ گرم یک رو ۸۰۰ ۷۵۰ ۷۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم دو رو ۱۳۰۰ ۱۲۵۰ ۱۲۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم یک رو ۹۰۰ ۸۵۰ ۸۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم دو رو ۱۴۰۰ ۱۳۵۰ ۱۳۰۰
نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
سلفون مات یک رو ۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰
سلفون مات دو رو ۶۰۰ ۵۰۰ ۴۰۰
سلفون براق یک رو ۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰
سلفون براق دو رو ۶۰۰ ۵۰۰ ۴۰۰
نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
خط تا ۲۰۰ ۱۰۰ ۷۰
برش ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰