چاپ دیجیتال چهار رنگ A3
۱۹ دی ۱۳۹۶
چاپ دیجیتال تک رنگ +A3
۳ بهمن ۱۳۹۶

چاپ دیجیتال چهار رنگ +A3

تومان

نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم یک رو ۱۱۰۰ ۱۰۴۰ ۱۰۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم دو رو ۱۷۰۰ ۱۶۴۰ ۱۶۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم یک رو ۱۱۰۰ ۱۰۶۰ ۱۰۴۰
گلاسه ۲۰۰ گرم دو رو ۱۹۰۰ ۱۸۰۰ ۱۷۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم یک رو ۱۳۰۰ ۱۲۰۰ ۱۱۴۰
گلاسه ۲۵۰ گرم دو رو ۲۰۰۰ ۱۹۰۰ ۱۸۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم یک رو ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۱۴۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم دو رو ۲۲۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۰۰
کتان کهلر ۳۰۰ گرم یک رو ۱۹۰۰ ۱۸۰۰ ۱۷۰۰
کتان کهلر ۳۰۰ گرم دو رو ۲۶۰۰ ۲۵۰۰ ۲۴۰۰
لیبل مات ۱۵۰۰ ۱۴۰۰ ۱۳۵۰
لیبل براق ۱۵۰۰ ۱۴۰۰ ۱۳۵۰
نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
سلفون مات یک رو ۵۰۰ ۴۰۰ ۳۵۰
سلفون مات دو رو ۸۰۰ ۷۵۰ ۷۰۰
سلفون براق یک رو ۵۰۰ ۴۰۰ ۳۵۰
سلفون براق دو رو ۸۰۰ ۷۵۰ ۷۰۰
سلفون مخملی یک رو ۱۳۰۰ ۱۲۰۰ ۱۱۰۰
سلفون مخملی دو رو ۲۵۰۰ ۲۴۰۰ ۲۲۰۰
نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
خط تا ۲۰۰ ۱۰۰ ۶۰
برش ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰