چاپ دیجیتال چهار رنگ A3
۱۹ دی ۱۳۹۶
چاپ دیجیتال تک رنگ +A3
۳ بهمن ۱۳۹۶

چاپ دیجیتال چهار رنگ +A3

تومان

نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم یک رو ۱۲۰۰ ۱۱۰۰ ۱۰۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم دو رو ۱۹۰۰ ۱۸۰۰ ۱۷۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم یک رو ۱۳۰۰ ۱۲۰۰ ۱۱۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم دو رو ۲۰۰۰ ۱۹۰۰ ۱۸۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم یک رو ۱۴۰۰ ۱۳۰۰ ۱۲۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم دو رو ۲۱۰۰ ۲۰۰۰ ۱۹۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم یک رو ۱۷۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۰۰
گلاسه ۳۰۰ گرم دو رو ۲۴۰۰ ۲۳۰۰ ۲۲۰۰
کتان کهلر ۳۰۰ گرم یک رو ۲۰۰۰ ۱۹۰۰ ۱۸۰۰
کتان کهلر ۳۰۰ گرم دو رو ۲۷۰۰ ۲۶۰۰ ۲۵۰۰
لیبل مات ۱۶۵۰ ۱۶۰۰ ۱۵۵۰
لیبل براق ۱۶۵۰ ۱۶۰۰ ۱۵۵۰
نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
سلفون مات یک رو ۵۰۰ ۴۰۰ ۳۵۰
سلفون مات دو رو ۸۰۰ ۷۵۰ ۷۰۰
سلفون براق یک رو ۵۰۰ ۴۰۰ ۳۵۰
سلفون براق دو رو ۸۰۰ ۷۵۰ ۷۰۰
سلفون مخملی یک رو ۱۳۰۰ ۱۲۰۰ ۱۱۰۰
سلفون مخملی دو رو ۲۵۰۰ ۲۴۰۰ ۲۲۰۰
نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
خط تا ۲۰۰ ۱۰۰ ۷۰
برش ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰