چاپ ریسو سیاه و سفید
۸ فروردین ۱۳۹۶
کتاب رنگی گلاسه A5 و A4
۱۷ مرداد ۱۳۹۶

چاپ دیجیتال چهار رنگ ۶۹ * ۳۲

تومان

نوع جنس
۱ تا ۱۰ عدد ۱۰ تا ۵۰ عدد
بالای ۵۰ عدد
گلاسه ۱۵۰ گرم ۱ رو
۲۰۰۰ ۱۷۰۰ ۱۵۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم ۲ رو ۳۰۰۰ ۲۸۰۰ ۲۷۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم ۱ رو ۲۳۰۰ ۲۰۰۰ ۱۸۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم ۲ رو ۳۳۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم ۱ رو ۲۵۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم ۲ رو ۳۵۰۰ ۳۳۰۰ ۳۲۰۰
نوع جنس
۱ تا ۱۰ عدد ۱۰ تا ۵۰ عدد
بالای ۵۰ عدد
سلفون براق ۱ رو
۵۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰
سلفون براق ۲ رو ۱۰۰۰ ۹۵۰ ۹۰۰
سلفون مات ۱ رو ۵۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰
سلفون مات ۲ رو ۱۰۰۰ ۹۵۰ ۹۰۰
سلفون مخملی ۱ رو ۱۴۰۰ ۱۳۰۰ ۱۲۰۰
سلفون مخملی ۲ رو ۲۸۰۰ ۲۶۰۰ ۲۴۰۰
خط تا
۵۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰
برش (هر سفارش)
۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰