چاپ ریسو سیاه و سفید
۸ فروردین ۱۳۹۶
کتاب رنگی گلاسه A5
۱۷ مرداد ۱۳۹۶

چاپ دیجیتال چهار رنگ ۶۹ * ۳۲

تومان

نوع جنس
۱ تا ۱۰ عدد ۱۰ تا ۵۰ عدد
بالای ۵۰ عدد
گلاسه ۱۵۰ گرم ۱ رو
۲۰۰۰ ۱۷۰۰ ۱۷۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم ۲ رو ۳۰۰۰ ۲۸۰۰ ۲۸۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم ۱ رو ۲۳۰۰ ۲۰۰۰ ۱۸۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم ۲ رو ۳۳۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم ۱ رو ۲۵۰۰ ۲۱۰۰ ۲۱۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم ۲ رو ۳۵۰۰ ۳۳۰۰ ۳۳۰۰
نوع جنس
۱ تا ۱۰ عدد ۱۰ تا ۵۰ عدد
بالای ۵۰ عدد
سلفون براق ۱ رو
۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰
سلفون براق ۲ رو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
سلفون مات ۱ رو ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰
سلفون مات ۲ رو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
سلفون مخملی ۱ رو ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
سلفون مخملی ۲ رو ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰
خط تا
۵۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰
برش (هر سفارش)
۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰