چاپ دیجیتال تک رنگ A4
۱۳ دی ۱۳۹۶
چاپ دیجیتال چهار رنگ A4
۱۵ دی ۱۳۹۶

چاپ دیجیتال تک رنگ A3

تومان

نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
کتان ۳۰۰ گرم یک رو ۱۳۰۰ ۱۲۰۰ ۱۱۰۰
 کتان ۳۰۰ گرم دو رو ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۱۴۰۰
 گلاسه ۱۵۰ گرم یک رو ۵۰۰ ۴۰۰ ۳۴۰
 گلاسه ۱۵۰ گرم دو رو ۷۰۰ ۶۰۰ ۵۴۰
 گلاسه ۲۰۰ گرم یک رو ۵۰۰ ۴۵۰ ۴۰۰
 گلاسه ۲۰۰ گرم دو رو ۷۰۰ ۶۵۰ ۶۰۰
 گلاسه ۲۵۰ گرم یک رو ۵۵۰ ۵۰۰ ۴۵۰
 گلاسه ۲۵۰ گرم دو رو ۷۵۰ ۷۰۰ ۶۵۰
 گلاسه ۳۰۰ گرم یک رو ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰
 گلاسه ۳۰۰ گرم دو رو ۱۳۰۰ ۱۲۰۰ ۱۱۰۰
 شومیز ۱۶۰ گرم یک رو ۵۰۰ ۴۰۰ ۳۴۰
 شومیز ۱۶۰ گرم دو رو ۷۰۰ ۶۰۰ ۵۴۰
 مقوا کارتی ۳۰۰ گرم یک رو ۹۰۰ ۸۵۰ ۸۰۰
 مقوا کارتی ۳۰۰ گرم دو رو ۱۲۰۰ ۱۱۵۰ ۱۱۰۰
 لیبل مات و براق ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰
 لیبل شیشه ای ۲۴۰۰ ۲۲۰۰ ۲۰۰۰
 لیبل PVC ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۱۴۰۰
 کالک ۱۰۰۰ ۹۵۰ ۸۵۰
نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
سلفون مات یک رو ۴۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
سلفون مات دو رو ۷۰۰ ۶۰۰ ۵۰۰
سلفون براق یک رو ۴۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
سلفون براق دو رو ۷۰۰ ۶۰۰ ۵۰۰
سلفون مخملی یک رو ۱۲۰۰ ۱۰۰۰ ۹۰۰
سلفون مخملی دو رو ۲۲۰۰ ۲۰۰۰ ۱۸۰۰
نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
لمینت براق ۱۴۰۰ ۱۳۰۰ ۱۲۰۰
لمینت مات ۱۸۰۰ ۱۷۰۰ ۱۷۰۰
نوع جنس
تیراژ ۱ تا ۱۰
تیراژ ۱۰ تا ۱۰۰
تیراژ بالای ۱۰۰
خط تا ۲۰۰ ۱۰۰ ۶۰
برش ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰