چاپ ریسو سیاه و سفید
۸ فروردین ۱۳۹۶

پرینت و کپی سیاه و سفید

تومان

نوع جنس
۱ تا ۱۰ جلد
۱۰ تا ۲۰ جلد
بالای ۲۰ جلد
سیاه سفید لیزری یک رو
۶۰ ۵۵ ۵۵
سیاه سفید لیزری دو رو ۱۰۰ ۸۰ ۷۵
سیاه سفید الوان خارجی یک رو
۷۵ ۷۰ ۷۰
سیاه سفید الوان خارجی دو رو ۱۰۰ ۹۵ ۹۵
تصویری سیاه سفید یک رو ۱۲۰ ۹۰ ۷۵
تصویری سیاه سفید دو رو ۱۵۰ ۱۴۰ ۱۱۰
نوع جنس
۱ تا ۱۰ جلد ۱۰ تا ۲۰ جلد
بالای ۲۰ جلد
سیاه سفید لیزری یک رو ۱۳۰ ۱۲۰ ۱۲۰
سیاه سفید لیزری دو رو ۲۰۰ ۱۶۰ ۱۶۰
نوع ۱ تا ۱۰ جلد ۱۰ تا ۲۰ جلد بالای ۲۰ جلد
منگنه وسط
۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
منگنه گوشه زن
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
نوع ۱ تا ۱۰ جلدَ ۱۰ تا ۲۰ جلد بالای ۲۰ جلد
صحافی گالینگور طلاکوب یک رو A4
۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰
صحافی گالینگور طلاکوب دو رو A4 ۱۴۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰
صحافی گالینگور طلاکوب یک رو A3 ۲۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰
نوع تا ۱۰۰ صفحه تا ۲۰۰ صفحه تا ۳۰۰ صفحه تا ۴۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم A4
۱۷۰۰ ۱۷۰۰ ۱۸۰۰ ۲۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل A4
۱۷۰۰ ۱۷۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰
نوع تا ۵۰۰ صفحه تا ۶۰۰ صفحه بالای ۶۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم A4
۲۵۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۰۰
سیم فلزی سیم دوبل A4
۳۰۰۰ موجود نیست موجود نیست
نوع تا ۱۰۰ صفحه تا ۲۰۰ صفحه تا ۳۰۰ صفحه تا ۴۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم A3
۲۲۰۰ ۲۲۰۰ ۲۳۰۰ ۲۵۰۰
سیم فلزی سیم دوبل A3
۲۲۰۰ ۲۲۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰
نوع تا ۵۰۰ صفحه تا ۶۰۰ صفحه بالای ۶۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم A3
۳۰۰۰ ۳۵۰۰ ۴۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل A3
۳۵۰۰ موجود نیست موجود نیست