چاپ ریسو سیاه و سفید
۸ فروردین ۱۳۹۶

پرینت و کپی سیاه و سفید

تومان

نوع جنس
۱ تا ۱۰ جلد
۱۰ تا ۲۰ جلد
بالای ۲۰ جلد
سیاه سفید لیزری یک رو
۶۰ ۵۰ ۴۵
سیاه سفید لیزری دو رو ۱۰۰ ۷۰ ۶۵
تصویری سیاه سفید یک رو ۱۲۰ ۸۰ ۶۵
تصویری سیاه سفید دو رو ۱۵۰ ۱۳۰ ۱۰۰
نوع جنس
۱ تا ۱۰ جلد ۱۰ تا ۲۰ جلد
بالای ۲۰ جلد
سیاه سفید لیزری یک رو ۱۲۰ ۱۰۰ ۱۰۰
سیاه سفید لیزری دو رو ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۴۰
نوع ۱ تا ۱۰ جلد ۱۰ تا ۲۰ جلد بالای ۲۰ جلد
منگنه وسط
۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
منگنه گوشه زن
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
نوع ۱ تا ۱۰ جلدَ ۱۰ تا ۲۰ جلد بالای ۲۰ جلد
صحافی گالینگور طلاکوب یک رو A4
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰
صحافی گالینگور طلاکوب دو رو A4 ۱۳۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰
صحافی گالینگور طلاکوب یک رو A3 ۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰
نوع تا ۱۰۰ صفحه تا ۲۰۰ صفحه تا ۳۰۰ صفحه تا ۴۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ ۲۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰
نوع تا ۵۰۰ صفحه تا ۶۰۰ صفحه بالای ۶۰۰ صفحه
سیم فلزی تک سیم ۲۵۰۰ ۲۸۰۰ ۳۰۰۰
سیم فلزی سیم دوبل ۳۰۰۰ موجود نیست موجود نیست