رول آپ
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
میز کانتر نمایشگاهی
۴ اسفند ۱۳۹۶

پاپ آپ

تومان

ابعاد مدل سازه
۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد
۳۰۰*۲۰۰ منحنی ۶۳۰۰۰۰  ۶۱۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰
۳۰۰*۲۰۰ تخت  ۶۴۰۰۰۰  ۶۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۳۰۰*۳۰۰ منحنی  ۷۲۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰
۳۰۰*۳۰۰ تخت ۷۴۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
۴۰۰*۳۰۰ منحنی ۸۲۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۷۸۰۰۰۰
۴۰۰*۳۰۰ تخت ۸۵۰۰۰۰ ۸۳۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰
۵۰۰*۳۰۰ منحنی ۱۰۰۰۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰
۵۰۰*۳۰۰ تخت  ۱۰۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۹۸۰۰۰۰
ابعاد مدل سازه
۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد
۳۰۰*۲۰۰ منحنی ۲۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰
۳۰۰*۲۰۰ تخت ۲۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰
۳۰۰*۳۰۰ منحنی ۲۵۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰
۳۰۰*۳۰۰ تخت ۲۵۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰
۴۰۰*۳۰۰ منحنی ۳۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰
۴۰۰*۳۰۰ تخت ۳۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰
۵۰۰*۳۰۰ منحنی ۳۶۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰
۵۰۰*۳۰۰ تخت ۳۶۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰
ابعاد مدل سازه
۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد
۳۰۰*۲۰۰ منحنی  ۴۵۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰
۳۰۰*۲۰۰ تخت ۴۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰
۳۰۰*۳۰۰ منحنی ۵۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰
۳۰۰*۳۰۰ تخت ۵۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰
۴۰۰*۳۰۰ منحنی ۵۸۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰
۴۰۰*۳۰۰ تخت ۶۱۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰
۵۰۰*۳۰۰ منحنی ۷۰۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰
۵۰۰*۳۰۰ تخت ۷۴۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰