رول آپ
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
میز کانتر نمایشگاهی
۴ اسفند ۱۳۹۶

پاپ آپ

تومان

ابعاد مدل سازه
۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد
۳۰۰*۲۰۰ منحنی ۷۹۲۸۰۰ ۷۶۷۶۰۰ ۷۴۲۵۰۰
۳۰۰*۲۰۰ تخت ۸۰۵۴۰۰ ۷۸۰۲۰۰ ۷۵۵۰۰۰
۳۰۰*۳۰۰ منحنی ۹۰۶۰۰۰ ۸۸۰۹۰۰ ۸۵۵۷۰۰
۳۰۰*۳۰۰ تخت ۹۳۱۲۰۰ ۹۰۶۰۰۰ ۸۸۰۹۰۰
۴۰۰*۳۰۰ منحنی ۱۰۳۱۹۰۰ ۱۰۰۶۷۰۰ ۹۸۱۶۰۰
۴۰۰*۳۰۰ تخت ۱۰۶۹۶۰۰ ۱۰۴۴۵۰۰ ۱۰۱۹۳۰۰
۵۰۰*۳۰۰ منحنی ۱۲۵۸۴۰۰ ۱۲۳۳۲۰۰ ۱۱۹۵۵۰۰
۵۰۰*۳۰۰ تخت ۱۳۲۱۳۰۰ ۱۲۵۸۴۰۰ ۱۲۳۳۲۰۰
ابعاد مدل سازه
۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد
۳۰۰*۲۰۰ منحنی ۲۶۴۳۰۰ ۲۵۱۷۰۰ ۲۳۹۱۰۰
۳۰۰*۲۰۰ تخت ۲۶۴۳۰۰ ۲۵۱۷۰۰ ۲۳۹۱۰۰
۳۰۰*۳۰۰ منحنی ۳۲۰۹۰۰ ۳۰۲۰۰۰ ۲۸۹۴۰۰
۳۰۰*۳۰۰ تخت ۳۲۰۹۰۰ ۳۰۲۰۰۰ ۲۸۹۴۰۰
۴۰۰*۳۰۰ منحنی ۳۹۰۱۰۰ ۳۷۷۵۰۰ ۳۶۴۹۰۰
۴۰۰*۳۰۰ تخت ۳۹۰۱۰۰ ۳۷۷۵۰۰ ۳۶۴۹۰۰
۵۰۰*۳۰۰ منحنی ۴۵۳۰۰۰ ۴۴۰۴۰۰ ۴۲۷۹۰۰
۵۰۰*۳۰۰ تخت ۴۵۳۰۰۰ ۴۴۰۴۴۰۰ ۴۲۷۹۰۰
ابعاد مدل سازه
۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد
۳۰۰*۲۰۰ منحنی ۵۶۶۳۰۰ ۵۵۳۷۰۰ ۵۴۱۱۰۰
۳۰۰*۲۰۰ تخت ۵۷۸۹۰۰ ۵۶۶۳۰۰ ۵۵۳۷۰۰
۳۰۰*۳۰۰ منحنی ۶۲۹۲۰۰ ۶۰۴۰۰۰ ۵۹۱۴۰۰
۳۰۰*۳۰۰ تخت ۶۵۴۴۰۰ ۶۲۹۲۰۰ ۶۱۶۶۰۰
۴۰۰*۳۰۰ منحنی ۷۲۹۹۰۰ ۷۱۷۳۰۰ ۷۰۴۷۰۰
۴۰۰*۳۰۰ تخت ۷۶۷۶۰۰ ۷۵۵۰۰۰ ۷۴۲۵۰۰
۵۰۰*۳۰۰ منحنی ۸۸۰۹۰۰ ۸۵۵۷۰۰ ۸۳۰۵۰۰
۵۰۰*۳۰۰ تخت ۹۳۱۲۰۰ ۹۰۶۰۰۰ ۸۸۰۹۰۰