پاپ آپ
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تابلو شاسی چوبی ۶۰*۹۰
۸ اسفند ۱۳۹۶

میز کانتر نمایشگاهی

تومان

نوع ۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰۰ عدد
پلات لمینت مات با سازه

 

۲۶۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰
پلات لمینت براق با سازه ۲۶۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰
پلات لمینت مات با مگنت (بدون سازه) ۵۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۴۵۰۰۰
پلات لمینت براق با مگنت (بدون سازه) ۵۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۴۵۰۰۰
فقط سازه (بدون چاپ) ۲۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰
جنس ۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰۰ عدد

پلات لمینت مات با سازه

۳۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰
پلات لمینت براق با سازه ۳۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰
پلات لمینت مات با مگنت (بدون سازه) ۶۳۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰ ۵۵۰۰۰
پلات لمینت براق با مگنت (بدون سازه) ۶۳۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰ ۵۵۰۰۰
فقط سازه (بدون چاپ) ۲۵۵۰۰۰ ۲۴۵۰۰۰ ۲۳۵۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰