پاپ آپ
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تابلو شاسی چوبی ۶۰*۹۰
۸ اسفند ۱۳۹۶

میز کانتر نمایشگاهی

تومان

نوع ۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰۰ عدد
پلات لمینت مات با سازه ۲۹۸۱۰۰ ۲۷۵۲۰۰ ۲۶۳۷۰۰ ۲۵۲۳۰۰
پلات لمینت براق با سازه ۲۹۸۱۰۰ ۲۷۵۲۰۰ ۲۶۳۷۰۰ ۲۵۲۳۰۰
پلات لمینت مات با مگنت (بدون سازه) ۶۳۱۰۰ ۵۷۳۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۱۶۰۰
پلات لمینت براق با مگنت (بدون سازه) ۶۳۱۰۰ ۵۷۳۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۱۶۰۰
فقط سازه (بدون چاپ) ۲۴۰۸۰۰ ۲۲۹۳۰۰ ۲۱۷۹۰۰ ۲۱۲۱۰۰
جنس ۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰۰ عدد

پلات لمینت مات با سازه

۳۶۶۹۰۰ ۳۵۵۴۰۰ ۳۴۴۰۰۰ ۳۳۸۲۰۰
پلات لمینت براق با سازه ۳۶۶۹۰۰ ۳۵۵۴۰۰ ۳۴۴۰۰۰ ۳۳۸۲۰۰
پلات لمینت مات با مگنت (بدون سازه) ۷۲۲۰۰ ۶۸۸۰۰ ۶۵۴۰۰ ۶۳۱۰۰
پلات لمینت براق با مگنت (بدون سازه) ۷۲۲۰۰ ۶۸۸۰۰ ۶۵۴۰۰ ۶۳۱۰۰
فقط سازه (بدون چاپ) ۲۹۲۴۰۰ ۲۸۰۹۰۰ ۲۶۹۵۰۰ ۲۶۳۷۰۰