مجله سیاه و سفید و رنگی A4
۲۹ مرداد ۱۳۹۶
پاکت
۱۳ شهریور ۱۳۹۶

مجله سیاه و سفید و رنگی A5

تومان

نوع (هر صفحه)
۱ تا ۵ جلد
۵ تا ۱۰ جلد
۱۰ تا ۵۰ جلد
بالای ۵۰ جلد
تحریر سیاه و سفید
۲۲ ۲۰ ۱۹ ۱۹
تحریر ۸۰ گرم رنگی
۱۶۵ ۱۶۰ ۱۵۵ ۱۵۵
تحریر ۱۰۰ گرم رنگی
۱۷۰ ۱۶۵ ۱۶۵ ۱۶۰
گلاسه ۱۵۰ گرم رنگی
۲۱۵ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم رنگی
۲۳۰ ۲۲۰ ۲۱۰ ۲۱۰
گلاسه ۲۵۰ گرم رنگی
۲۵۰ ۲۴۰ ۲۳۰ ۲۳۰
نوع (هر جلد)
۱ تا ۵ جلد
۵ تا ۱۰ جلد
۱۰ تا ۵۰ جلد
بالای ۵۰ جلد
تحریر ۱۰۰ گرم یک رو
۴۰۰ ۳۷۰ ۳۶۰ ۳۵۰
تحریر ۱۰۰ گرم دو رو
۷۵۰ ۷۰۰ ۶۵۰ ۶۵۰
گلاسه ۱۵۰ گرم یک رو
۶۰۰ ۵۵۰ ۵۰۰ ۵۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم دو رو
۹۰۰ ۹۰۰ ۸۵۰ ۸۵۰
گلاسه ۲۰۰ گرم یک رو
۶۰۰ ۶۰۰ ۵۵۰ ۵۵۰
گلاسه ۲۰۰ گرم دو رو
۹۵۰ ۹۵۰ ۹۰۰ ۹۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم یک رو
۶۵۰ ۶۵۰ ۶۰۰ ۶۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم دو رو
۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۹۵۰ ۹۵۰
کتان ۳۰۰ گرم یک رو
۹۵۰ ۹۵۰ ۹۰۰ ۹۰۰
کتان ۳۰۰ گرم دو رو
۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۲۵۰ ۱۲۵۰
نوع (هر جلد)
۱ تا ۵ جلد
۵ تا ۱۰ جلد ۱۰ تا ۵۰ جلد بالای ۵۰ جلد
سلفون مات یک رو ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۵۰
سلفون براق یک رو ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۵۰
سلفون مخملی یک رو ۶۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰
نوع (هر جلد)
۱ تا ۵ جلد
۵ تا ۱۰ جلد ۱۰ تا ۵۰ جلد بالای ۵۰ جلد
مفتول ساده
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
مفتول لوپ ۸۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰