مجله سیاه و سفید و رنگی A4
۲۹ مرداد ۱۳۹۶
پاکت
۱۳ شهریور ۱۳۹۶

مجله سیاه و سفید و رنگی A5

تومان

نوع (هر صفحه)
۱ تا ۵ جلد
۵ تا ۱۰ جلد
۱۰ تا ۵۰ جلد
بالای ۵۰ جلد
تحریر سیاه و سفید
۲۰ ۱۷٫۵ ۱۶٫۵ ۱۶
تحریر ۸۰ گرم رنگی
۱۵۵ ۱۵۰ ۱۴۵ ۱۴۰
تحریر ۱۰۰ گرم رنگی
۱۶۵ ۱۶۰ ۱۵۰ ۱۵۰
گلاسه ۱۵۰ گرم رنگی
۲۰۰ ۱۹۰ ۱۸۵ ۱۸۰
گلاسه ۲۰۰ گرم رنگی
۲۳۰ ۲۲۰ ۲۱۰ ۲۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم رنگی
۲۵۰ ۲۴۰ ۲۳۰ ۲۲۰
نوع (هر جلد)
۱ تا ۵ جلد
۵ تا ۱۰ جلد
۱۰ تا ۵۰ جلد
بالای ۵۰ جلد
تحریر ۱۰۰ گرم یک رو
۴۰۰ ۳۷۰ ۳۶۰ ۳۵۰
تحریر ۱۰۰ گرم دو رو
۷۵۰ ۷۰۰ ۶۵۰ ۶۲۰
گلاسه ۱۵۰ گرم یک رو
۵۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰ ۴۵۰
گلاسه ۱۵۰ گرم دو رو
۸۰۰ ۸۰۰ ۷۵۰ ۷۵۰
گلاسه ۲۰۰ گرم یک رو
۵۵۰ ۵۰۰ ۴۸۰ ۴۸۰
گلاسه ۲۰۰ گرم دو رو
۹۵۰ ۹۰۰ ۸۵۰ ۸۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم یک رو
۶۰۰ ۶۰۰ ۵۵۰ ۵۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم دو رو
۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۵۰
کتان ۳۰۰ گرم یک رو
۸۵۰ ۸۰۰ ۷۵۰ ۷۵۰
کتان ۳۰۰ گرم دو رو
۱۲۰۰ ۱۲۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰
نوع (هر جلد)
۱ تا ۵ جلد
۵ تا ۱۰ جلد ۱۰ تا ۵۰ جلد بالای ۵۰ جلد
سلفون مات یک رو ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۵۰
سلفون براق یک رو ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۵۰
سلفون مخملی یک رو ۶۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰
نوع (هر جلد)
۱ تا ۵ جلد
۵ تا ۱۰ جلد ۱۰ تا ۵۰ جلد بالای ۵۰ جلد
مفتول ساده
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
مفتول لوپ ۸۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰