کتاب سیاه و سفید و رنگی A5 تحریر
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
مجله سیاه و سفید و رنگی A5
۳۰ مرداد ۱۳۹۶

مجله سیاه و سفید و رنگی A4

تومان

نوع (هر صفحه) ۱ تا ۵ جلد ۵ تا ۱۰ جلد ۱۰ تا ۵۰ جلد بالای ۵۰ جلد
سیاه و سفید تحریر ۴۰ ۴۰ ۳۵ ۳۵
تحریر ۸۰ گرم رنگی
۳۱۰ ۳۰۰ ۲۹۰ ۲۸۰
تحریر ۱۰۰ گرم رنگی ۳۲۰ ۳۱۰ ۳۰۰ ۲۹۰
گلاسه ۱۵۰ گرم رنگی ۴۰۰ ۳۹۰ ۳۷۵ ۳۷۰
گلاسه ۲۰۰ گرم رنگی ۴۳۰ ۴۲۰ ۴۱۰ ۴۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم رنگی ۴۵۰ ۴۴۰ ۴۳۰ ۴۲۵
نوع (هر جلد)
۱ تا ۵ جلد
۵ تا ۱۰ جلد
۱۰ تا ۵۰ جلد
بالای ۵۰ جلد
تحریر ۱۰۰ گرم یک رو
۸۰۰ ۷۵۰ ۷۰۰ ۶۸۰
تحریر ۱۰۰ گرم دو رو ۱۵۰۰ ۱۴۰۰ ۱۳۰۰ ۱۲۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم یک رو
۱۰۰۰ ۹۵۰ ۹۰۰ ۹۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم دو رو ۱۷۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم یک رو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۹۵۰ ۹۵۰
گلاسه ۲۰۰ گرم دو رو ۱۸۰۰ ۱۷۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم یک رو ۱۲۰۰ ۱۱۰۰ ۱۰۵۰ ۱۰۵۰
گلاسه ۲۵۰ گرم دو رو ۲۰۰۰ ۱۸۰۰ ۱۷۵۰ ۱۷۰۰
کتان ۳۰۰ گرم یک رو ۱۷۰۰ ۱۷۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۰۰
کتان ۳۰۰ گرم دورو ۲۴۰۰ ۲۴۰۰ ۲۳۰۰ ۲۲۰۰
نوع (هر جلد) ۱ تا ۵ جلد ۵ تا ۱۰ جلد ۱۰ تا ۵۰ جلد بالای ۵۰ جلد
سلفون مات یک رو ۶۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
سلفون براق یک رو ۶۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
سلفون مخملی یک رو ۱۲۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۹۰۰
نوع (هر جلد)
۱ تا ۵ جلد
۵ تا ۱۰ جلد ۱۰ تا ۵۰ جلد بالای ۵۰ جلد
مفتول ساده
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
مفتول لوپ ۸۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰