کتاب سیاه و سفید و رنگی A5 تحریر
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
مجله سیاه و سفید و رنگی A5
۳۰ مرداد ۱۳۹۶

مجله سیاه و سفید و رنگی A4

تومان

نوع (هر صفحه) ۱ تا ۵ جلد ۵ تا ۲۰ جلد ۲۱ تا ۵۰ جلد بالای ۵۰ جلد
سیاه و سفید تحریر ۴۵ ۴۵ ۴۰ ۴۰
تحریر ۸۰ گرم رنگی
۳۳۰ ۳۲۰ ۳۱۰ ۳۱۰
تحریر ۱۰۰ گرم رنگی ۳۴۰ ۳۳۰ ۳۲۰ ۳۲۰
گلاسه ۱۵۰ گرم رنگی ۴۲۵ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم رنگی ۴۴۰ ۴۴۰ ۴۲۵ ۴۲۵
گلاسه ۲۵۰ گرم رنگی ۴۶۰ ۴۶۰ ۴۵۰ ۴۵۰
نوع (هر جلد)
۱ تا ۵ جلد
۵ تا ۲۰ جلد
۲۱ تا ۵۰ جلد
بالای ۵۰ جلد
تحریر ۱۰۰ گرم یک رو
۸۰۰ ۷۵۰ ۷۰۰ ۶۸۰
تحریر ۱۰۰ گرم دو رو ۱۵۰۰ ۱۴۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم یک رو
۱۱۰۰ ۱۰۵۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
گلاسه ۱۵۰ گرم دو رو ۱۸۰۰ ۱۷۵۰ ۱۷۰۰ ۱۷۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم یک رو ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰
گلاسه ۲۰۰ گرم دو رو ۱۹۰۰ ۱۸۵۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم یک رو ۱۳۰۰ ۱۲۵۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰
گلاسه ۲۵۰ گرم دو رو ۲۱۰۰ ۲۰۵۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰
کتان ۳۰۰ گرم یک رو ۱۹۰۰ ۱۸۵۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰
کتان ۳۰۰ گرم دورو ۲۸۰۰ ۲۷۰۰ ۲۶۰۰ ۲۶۰۰
نوع (هر جلد) ۱ تا ۵ جلد ۵ تا ۲۰ جلد ۲۱ تا ۵۰ جلد بالای ۵۰ جلد
سلفون مات یک رو ۶۰۰ ۴۰۰ ۳۵۰ ۳۵۰
سلفون براق یک رو ۶۰۰ ۴۰۰ ۳۵۰ ۳۵۰
سلفون مخملی یک رو ۱۲۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰
نوع (هر جلد)
۱ تا ۵ جلد
۵ تا ۲۰ جلد ۲۱ تا ۵۰ جلد بالای ۵۰ جلد
مفتول ساده
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
مفتول لوپ ۸۰۰ ۸۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰