لایت باکس آلومینیومی
۹ بهمن ۱۳۹۶
میز کانتر تاجدار
۱۰ بهمن ۱۳۹۶

لایت باکس چوبی

تومان

نوع ابعاد ۱ تا ۵ عدد ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰۰ عدد
بک لایت (با نور مهتابی) ۵۰*۳۵ ۱۵۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰
بک لایت (با نور مهتابی) ۶۰*۴۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰
بک لایت (با نور مهتابی) ۷۰*۵۰ ۲۱۵۰۰۰ ۲۰۵۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰
بک لایت (با نور مهتابی) ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰