چاپ ریسو سیاه و سفید
۸ فروردین ۱۳۹۶

فاکتور

تومان

سایز
۱ نسخه ای
۲ نسخه ای
۳ نسخه ای
۴ نسخه ای
A6
۱۸۰۰۰ ۳۹۰۰۰ ۶۱۰۰۰ ۸۲۰۰۰
A5
۳۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰
A4
۵۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۸۶۰۰۰ ۲۵۱۰۰۰
سایز

 

۱ نسخه ای

 

۲ نسخه ای

 

۳ نسخه ای

 

۴ نسخه ای

 

A6

 

۱۸۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۳۰۰۰ ۵۴۰۰۰
A5

 

۲۷۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۸۸۰۰۰
A4

 

۳۹۰۰۰ ۷۸۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰

 

سایز
۲ نسخه ای
۳ نسخه ای ۴ نسخه ای
A6
۴۵۰۰۰ ۶۳۰۰۰ ۸۱۰۰۰
A5
۷۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
A4
۱۳۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰