تابلو شاسی چوبی ۱۸*۱۳
۱۵ اسفند ۱۳۹۶
تابلو فوم برد ۳۰*۲۰
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تابلو فوم برد ۴۰*۳۰

تومان

نوع ضخامت  ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
گلاسه + سلفون مات ۵ میلیمتری ۷۰۰۰ ۶۸۰۰ ۶۵۰۰ ۶۴۰۰ ۶۲۰۰
گلاسه + سلفون مات ۱۰ میلیمتری ۸۸۰۰ ۸۶۰۰ ۸۴۰۰ ۸۲۰۰ ۸۰۰۰
گلاسه + سلفون براق ۵ میلیمتری ۷۰۰۰ ۶۸۰۰ ۶۵۰۰ ۶۴۰۰ ۶۲۰۰
گلاسه + سلفون براق ۱۰ میلیمتری ۸۸۰۰ ۸۶۰۰ ۸۴۰۰ ۸۲۰۰ ۸۰۰۰