تابلو فوم برد ۴۰*۳۰
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
تابلو فوم برد ۲۰*۱۵
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تابلو فوم برد ۳۰*۲۰

تومان

نوع ضخامت  ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
گلاسه + سلفون مات ۵ میلیمتری ۳۷۰۰ ۳۵۰۰ ۳۳۰۰ ۳۱۰۰ ۳۰۰۰
گلاسه + سلفون مات ۱۰ میلیمتری ۴۵۰۰ ۴۳۰۰ ۴۱۰۰ ۴۰۰۰ ۳۹۰۰
گلاسه + سلفون براق ۵ میلیمتری ۳۷۰۰ ۳۵۰۰ ۳۳۰۰ ۳۱۰۰ ۳۰۰۰
گلاسه + سلفون براق ۱۰ میلیمتری ۴۵۰۰ ۴۳۰۰ ۴۱۰۰ ۴۰۰۰ ۳۹۰۰