تابلو فوم برد ۳۰*۲۰
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
استند ایکس
۱۷ فروردین ۱۳۹۷

تابلو فوم برد ۲۰*۱۵

تومان

نوع ضخامت  ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
گلاسه + سلفون مات ۵ میلیمتری ۲۲۰۰ ۲۰۰۰ ۱۹۰۰ ۱۸۰۰ ۱۶۰۰
گلاسه + سلفون مات ۱۰ میلیمتری ۲۹۰۰ ۲۶۰۰ ۲۵۰۰ ۲۳۰۰ ۲۰۰۰
گلاسه + سلفون براق ۵ میلیمتری ۲۲۰۰ ۲۰۰۰ ۱۹۰۰ ۱۸۰۰ ۱۶۰۰
گلاسه + سلفون براق ۱۰ میلیمتری ۲۹۰۰ ۲۶۰۰ ۲۵۰۰ ۲۳۰۰ ۲۰۰۰