تابلو شاسی چوبی ۱۰۰*۷۰
۴ بهمن ۱۳۹۶
استند رومیزی
۷ بهمن ۱۳۹۶

تابلو فوم برد ۱۰۰*۷۰

تومان

نوع ضخامت  ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
کتد لمینت مات ۵ میلیمتری ۳۷۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۳۰۰۰
کتد لمینت مات ۱۰ میلیمتری ۴۷۰۰۰ ۴۶۵۰۰ ۴۶۰۰۰ ۴۵۵۰۰ ۴۵۰۰۰
کتد لمینت براق ۵ میلیمتری ۳۷۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۳۰۰۰
کتد لمینت براق ۱۰ میلیمتری ۴۷۰۰۰ ۴۶۵۰۰ ۴۶۰۰۰ ۴۵۵۰۰ ۴۵۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات ۵ میلیمتری ۴۶۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۳۰۰۰ ۴۲۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات ۱۰ میلیمتری ۵۶۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۴۰۰۰ ۵۳۰۰۰ ۵۲۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق ۵ میلیمتری ۴۶۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۳۰۰۰ ۴۲۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق ۱۰ میلیمتری ۵۶۰۰۰ ۵۵۰۰۰ ۵۴۰۰۰ ۵۳۰۰۰ ۵۲۰۰۰