میز کانتر نمایشگاهی
۴ اسفند ۱۳۹۶
تابلو شاسی چوبی ۵۰*۷۰
۸ اسفند ۱۳۹۶

تابلو شاسی چوبی ۶۰*۹۰

تومان

نوع
ضخامت
 ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
کتد لمینت مات
۸ میلیمتری
۴۹۸۰۰ ۴۷۵۰۰ ۴۶۳۰۰ ۴۵۱۰۰ ۴۴۰۰۰
کتد لمینت مات
۱۶ میلیمتری
۵۴۴۰۰ ۵۲۱۰۰ ۵۰۹۰۰ ۴۹۸۰۰ ۴۸۶۰۰
کتد لمینت براق
۸ میلیمتری
۴۹۸۰۰ ۴۷۵۰۰ ۴۶۳۰۰ ۴۵۱۰۰ ۴۴۰۰۰
کتد لمینت براق
۱۶ میلیمتری
۵۴۴۰۰ ۵۲۱۰۰ ۵۰۹۰۰ ۴۹۸۰۰ ۴۸۶۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات ۸ میلیمتری
۵۷۹۰۰ ۵۵۶۰۰ ۵۴۴۰۰ ۵۳۳۰۰ ۵۲۱۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات
۱۶ میلیمتری
۶۲۵۰۰ ۶۰۲۰۰ ۵۹۰۰۰ ۵۷۹۰۰ ۵۶۷۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق
۸ میلیمتری
۵۷۹۰۰ ۵۵۶۰۰ ۵۴۴۰۰ ۵۳۳۰۰ ۵۲۱۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق
۱۶ میلیمتری
۶۲۵۰۰ ۶۰۲۰۰ ۵۹۰۰۰ ۵۷۹۰۰ ۵۶۷۰۰