میز کانتر نمایشگاهی
۴ اسفند ۱۳۹۶
تابلو شاسی چوبی ۵۰*۷۰
۸ اسفند ۱۳۹۶

تابلو شاسی چوبی ۶۰*۹۰

تومان

نوع
ضخامت
 ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
کتد لمینت مات
۸ میلیمتری
۴۳۰۰۰ ۴۱۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰ ۳۸۰۰۰
کتد لمینت مات
۱۶ میلیمتری
۴۷۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۳۰۰۰ ۴۲۰۰۰
کتد لمینت براق
۸ میلیمتری
۴۳۰۰۰ ۴۱۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰ ۳۸۰۰۰
کتد لمینت براق
۱۶ میلیمتری
۴۷۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۴۰۰۰ ۴۳۰۰۰ ۴۲۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات ۸ میلیمتری
۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۴۷۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۴۵۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات
۱۶ میلیمتری
۵۴۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۵۱۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق
۸ میلیمتری
۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۴۷۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۴۵۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق
۱۶ میلیمتری
۵۴۰۰۰ ۵۲۰۰۰ ۵۱۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰