تابلو شاسی چوبی ۶۰*۹۰
۸ اسفند ۱۳۹۶
تابلو شاسی چوبی ۴۰*۶۰
۸ اسفند ۱۳۹۶

تابلو شاسی چوبی ۵۰*۷۰

تومان

نوع
ضخامت
 ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
کتد لمینت مات
۸ میلیمتری
۲۷۵۰۰ ۲۶۴۰۰ ۲۵۳۰۰ ۲۴۲۰۰ ۲۳۱۰۰
کتد لمینت مات
۱۶ میلیمتری
۳۰۸۰۰ ۲۹۷۰۰ ۲۸۶۰۰ ۲۷۵۰۰ ۲۶۴۰۰
کتد لمینت براق
۸ میلیمتری
۲۷۵۰۰ ۲۶۴۰۰ ۲۵۳۰۰ ۲۴۲۰۰ ۲۳۱۰۰
کتد لمینت براق
۱۶ میلیمتری
۳۰۸۰۰ ۲۹۷۰۰ ۲۸۶۰۰ ۲۷۵۰۰ ۲۶۴۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات ۸ میلیمتری
۳۵۲۰۰ ۳۴۱۰۰ ۳۳۰۰۰ ۳۱۹۰۰ ۳۰۸۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات
۱۶ میلیمتری
۳۸۵۰۰ ۳۷۴۰۰ ۳۶۳۰۰ ۳۵۲۰۰ ۳۴۱۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق
۸ میلیمتری
۳۵۲۰۰ ۳۴۱۰۰ ۳۳۰۰۰ ۳۱۹۰۰ ۳۰۸۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق
۱۶ میلیمتری
۳۸۵۰۰ ۳۷۴۰۰ ۳۶۳۰۰ ۳۵۲۰۰ ۳۴۱۰۰