تابلو شاسی چوبی ۶۰*۹۰
۸ اسفند ۱۳۹۶
تابلو شاسی چوبی ۴۰*۶۰
۸ اسفند ۱۳۹۶

تابلو شاسی چوبی ۵۰*۷۰

تومان

نوع
ضخامت
 ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
کتد لمینت مات
۸ میلیمتری
۲۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰
کتد لمینت مات
۱۶ میلیمتری
۲۸۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰
کتد لمینت براق
۸ میلیمتری
۲۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰
کتد لمینت براق
۱۶ میلیمتری
۲۸۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات ۸ میلیمتری
۳۲۰۰۰ ۳۱۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۲۸۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات
۱۶ میلیمتری
۳۵۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۱۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق
۸ میلیمتری
۳۲۰۰۰ ۳۱۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۲۸۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق
۱۶ میلیمتری
۳۵۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۱۰۰۰