تابلو شاسی چوبی ۵۰*۷۰
۸ اسفند ۱۳۹۶
تابلو شاسی چوبی ۳۵*۵۰
۱۴ اسفند ۱۳۹۶

تابلو شاسی چوبی ۴۰*۶۰

تومان

نوع
ضخامت
 ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
کتد لمینت مات
۸ میلیمتری
۲۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۷۰۰۰
کتد لمینت مات
۱۶ میلیمتری
۲۳۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۰۵۰۰ ۲۰۰۰۰
کتد لمینت براق
۸ میلیمتری
۲۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۷۰۰۰
کتد لمینت براق
۱۶ میلیمتری
۲۳۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۰۵۰۰ ۲۰۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات ۸ میلیمتری
۲۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات
۱۶ میلیمتری
۲۸۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق
۸ میلیمتری
۲۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق
۱۶ میلیمتری
۲۸۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۲۶۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰