تابلو شاسی چوبی ۵۰*۷۰
۸ اسفند ۱۳۹۶
تابلو شاسی چوبی ۳۵*۵۰
۱۴ اسفند ۱۳۹۶

تابلو شاسی چوبی ۴۰*۶۰

تومان

نوع
ضخامت
 ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
کتد لمینت مات
۸ میلیمتری
۲۴۳۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۱۸۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۰۶۰۰
کتد لمینت مات
۱۶ میلیمتری
۲۷۹۰۰ ۲۶۷۰۰ ۲۵۵۰۰ ۲۴۹۰۰ ۲۴۳۰۰
کتد لمینت براق
۸ میلیمتری
۲۴۳۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۱۸۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۰۶۰۰
کتد لمینت براق
۱۶ میلیمتری
۲۷۹۰۰ ۲۶۷۰۰ ۲۵۵۰۰ ۲۴۹۰۰ ۲۴۳۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات ۸ میلیمتری
۳۰۳۰۰ ۲۹۱۰۰ ۲۷۹۰۰ ۲۶۷۰۰ ۲۵۵۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد مات
۱۶ میلیمتری
۳۴۰۰۰ ۳۲۷۰۰ ۳۱۵۰۰ ۳۰۳۰۰ ۲۹۱۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق
۸ میلیمتری
۳۰۳۰۰ ۲۹۱۰۰ ۲۷۹۰۰ ۲۶۷۰۰ ۲۵۵۰۰
فتوگلاسه + لمینت سرد براق
۱۶ میلیمتری
۳۴۰۰۰ ۳۲۷۰۰ ۳۱۵۰۰ ۳۰۳۰۰ ۲۹۱۰۰