تابلو فوم برد ۵۰*۳۵
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
تابلو شاسی چوبی ۳۰*۲۰
۱۵ اسفند ۱۳۹۶

تابلو شاسی چوبی ۴۰*۳۰

تومان

نوع
ضخامت
 ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
گلاسه + سلفون مات
۸ میلیمتری
۱۱۶۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۲۰۰ ۹۸۰۰
گلاسه + سلفون مات
۱۶ میلیمتری
۱۲۷۰۰ ۱۲۲۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۴۰۰
گلاسه + سلفون مات
۸ میلیمتری
۱۱۶۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۲۰۰ ۹۸۰۰
گلاسه + سلفون مات
۱۶ میلیمتری
۱۲۷۰۰ ۱۲۲۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۴۰۰