تابلو شاسی چوبی ۴۰*۳۰
۱۵ اسفند ۱۳۹۶
تابلو شاسی چوبی ۲۰*۱۵
۱۵ اسفند ۱۳۹۶

تابلو شاسی چوبی ۳۰*۲۰

تومان

نوع
ضخامت
 ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
گلاسه + سلفون مات
۸ میلیمتری
 ۵۸۰۰ ۵۵۰۰ ۵۲۰۰ ۵۰۰۰ ۴۵۰۰
گلاسه + سلفون مات
۱۶ میلیمتری
۶۳۰۰ ۶۰۰۰ ۵۷۰۰ ۵۵۰۰ ۵۰۰۰
گلاسه + سلفون مات
۸ میلیمتری
۵۸۰۰ ۵۵۰۰ ۵۲۰۰ ۵۰۰۰ ۴۵۰۰
گلاسه + سلفون مات
۱۶ میلیمتری
۶۳۰۰ ۶۰۰۰ ۵۷۰۰ ۵۵۰۰ ۵۰۰۰