تابلو شاسی چوبی ۴۰*۳۰
۱۵ اسفند ۱۳۹۶
تابلو شاسی چوبی ۲۰*۱۵
۱۵ اسفند ۱۳۹۶

تابلو شاسی چوبی ۳۰*۲۰

تومان

نوع
ضخامت
 ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
گلاسه + سلفون مات
۸ میلیمتری
 ۷۴۰۰ ۷۰۰۰ ۶۶۰۰ ۶۴۰۰ ۵۷۰۰
گلاسه + سلفون مات
۱۶ میلیمتری
۸۰۰۰ ۷۷۰۰ ۷۳۰۰ ۷۰۰۰ ۶۴۰۰
گلاسه + سلفون مات
۸ میلیمتری
۷۴۰۰ ۷۰۰۰ ۶۶۰۰ ۶۴۰۰ ۵۷۰۰
گلاسه + سلفون مات
۱۶ میلیمتری
۸۰۰۰ ۷۷۰۰ ۷۳۰۰ ۷۰۰۰ ۶۴۰۰