تابلو شاسی چوبی ۳۰*۲۰
۱۵ اسفند ۱۳۹۶
تابلو شاسی چوبی ۱۸*۱۳
۱۵ اسفند ۱۳۹۶

تابلو شاسی چوبی ۲۰*۱۵

تومان

نوع
ضخامت
 ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
گلاسه + سلفون مات
۸ میلیمتری
۴۶۰۰
۳۸۰۰ ۳۴۰۰ ۳۰۰۰ ۲۸۰۰
گلاسه + سلفون مات
۸ میلیمتری
۴۶۰۰ ۳۸۰۰ ۳۴۰۰ ۳۰۰۰ ۲۸۰۰