تابلو شاسی چوبی ۲۰*۱۵
۱۵ اسفند ۱۳۹۶
تابلو فوم برد ۴۰*۳۰
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

تابلو شاسی چوبی ۱۸*۱۳

تومان

نوع
ضخامت
 ۱ تا ۵ عدد  ۶ تا ۲۰ عدد ۲۱ تا ۵۰ عدد ۵۱ تا ۱۰۰ عدد ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد
گلاسه + سلفون مات
۸ میلیمتری
۴۱۰۰ ۳۵۰۰ ۳۱۰۰ ۲۷۰۰ ۲۴۰۰
گلاسه + سلفون مات
۸ میلیمتری
۴۱۰۰ ۳۵۰۰ ۳۱۰۰ ۲۷۰۰ ۲۴۰۰