چاپ سیلک
۱۹ دی ۱۳۹۶
ماشین های چاپ
۱۹ دی ۱۳۹۶

بازیافت کاغذی

بهره برداری بی رویه از منابع جنگلی برای تامین مواد اولیه صنایع مختلف از جمله کاغذ سازی سبب شده است جوامع مختلف بخصوص جوامع صنعتی تدابیر جدیدی را برای تامین مواد اولیه تولید کاغذ اتخاذ کنند. بازیافت کاغذ یکی از این تدابیر است که توانسته تا حدود زیادی از فشارهای وارده به منابع جنگلی بکاهد.به این ترتیب بازیافت به طور عام و بازیافت کاغذ به طور خاص، یکی از مهمترین استراتژیهای جوامع برای کاهش فشارهای وارده به منابع جنگلی محسوب می شود.